De Sociale Adviesraad Waalwijk (SAR) is het adviesorgaan dat mede vorm geeft aan het beleid in het sociaal domein in de gemeente Waalwijk.

De negen leden van de adviesraad adviseren het College van B&W gevraagd en ongevraagd op het gebied van de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdhulp en Werk en Inkomen (Participatiewet) alsmede de samenhang van de maatregelen op dat gebied als het gaat om samenlevingsopbouw.

De SAR werkt op basis van een verordening die is vastgesteld door de Gemeenteraad en waarin is opgenomen dat via de adviesraad burgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van het beleid. Zij werkt vanuit een visie op samenredzaamheid en samenlevingsopbouw zoals geformuleerd in haar advies over de nieuwe koers in het sociaal domein. Deze koers is eind 2022 in Waalwijk vastgesteld door de gemeenteraad en wordt de komende jaren ingevuld. De adviesraad kent negen leden en werkt op basis van onafhankelijkheid en met een verdeling van ervaringskennis en expertise op de verschillende terreinen.

De Sociale Adviesraad Waalwijk heeft vacatures voor drie enthousiaste leden

Wij zoeken ervaren en onafhankelijke leden die maatschappelijk betrokken zijn en weten wat er in het sociale domein gebeurt. Dat kan zowel ervaringskennis zijn op het gebied van de uitvoering van de verschillende maatregelen in het sociaal domein als ook beleidsmatige kennis op die terreinen binnen en buiten Waalwijk.

Vanwege de spreiding van vacatures is kennis en ervaring op een of meerdere van de terreinen waar de SAR over adviseert welkom:

  • Economische zelfredzaamheid
  • Samenlevingsopbouw en buurtwerk
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen

Als lid van de adviesraad denkt u actief mee over maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente en bent u ook een klankbord voor de medewerkers en wethouder(s) van de gemeente. De SAR wordt administratief ondersteund. De benodigde tijdsinvestering kan afhankelijk van betrokkenheid bij het opstellen van een advies en contacten met het veld op een bepaald terrein heel wisselend zijn. De SAR kent een vacatiegeldregeling.

Voor meer informatie over de vacature kunt u kijken op www.socialeadviesraadwaalwijk.nl(externe link), een mail sturen of contact opnemen met de voorzitter (Lucas Middelhoff, tel: 06-43366555).
Uw reacties kunt u uiterlijk 26 november sturen naar info@socialeadviesraadwaalwijk.nl