Algemene informatie

Mensen met én zonder (verstandelijke) beperking zijn gelijkwaardig. Daar zijn we bij Prisma van overtuigd. Ieder mens heeft recht op een waardevol en zo normaal mogelijk leven waarin hij/zij zelf de regie voert. Daar zetten de professionals van Prisma zich dagelijks voor in.

Dit doen we door naast de cliënt te gaan staan en naar hem te kijken als mens en niet als hulpvrager. We maken contact op basis van gelijkwaardigheid. Het gaat om wat hij/zij belangrijk vindt en op welke wijze wij daaraan kunnen bijdragen. Iemands persoonlijke behoeften, mogelijkheden, talenten, waarden en normen zijn dan ook altijd ons vertrekpunt.

Om altijd de best passende oplossing te bieden werkt Prisma samen met andere partijen. We doen zelf waar we echt goed in zijn en schakelen andere partijen in als dat nodig is.

Contactinformatie

Toegankelijk

Parkeervoorziening voor personen met een beperking
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift verdieping
Aangepast sanitair
Voorzieningen voor doven en slechthorenden
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
ITS is toegekend

Openingstijden

Hulpaanbod

Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB)

Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB) wordt veelal aansluitend op IAG-LVB geboden. De ondersteuning wordt gegeven aan gezinnen waar sprake is van een complexe problematiek op meerdere domeinen (multi-problem). Tijdens het AGB-traject staat het borgen van het geleerde centraal. Het gezin oefent...

Beschermd wonen

Het wonen in een accommodatie van een instelling met ondersteuning op maat

Consultatie, advies en behandeling

Onder Zorgexpertise hebben wij onze medische, paramedische, verpleegkundige en agogische kennis gebundeld.

Crisisopvang

We bieden crisisopvang aan mensen met een (verstandelijke) beperking, die acuut professionele ondersteuning nodig hebben buiten de eigen woonomgeving. Dit, omdat er sprake is van (acuut) ernstige ontregeling in het leven en/of er sprake is van ernstig probleemgedrag wat (levens)gevaarlijk voor de...

Gehandicaptenzorgorganisatie

Mensen met een ondersteuningsvraag zijn volwaardige burgers! Dat betekent dat zij een zichtbare en zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Prisma stimuleert deze burgers en hun huishouden, om zelfredzaam te zijn en betrekt daarbij de omgeving, want iedereen kan een bijdrage leveren aan een...

Hospicezorg

Vanuit het kenniscentrum biedt Prisma palliatieve zorg op maat aan mensen met een beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie en psychiatrische problemen. Ook wordt vanuit het kenniscentrum consultatie, advies en ondersteuning geboden. Onze visie is dat mensen, indien mogelijk, in hun eigen...

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Wordt geboden in multiproblem-gezinnen met kinderen tussen de 0-23 jaar waarvan minimaal een gezinslid een vermoeden van een (verstandelijke) beperking en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematieken, gedragsproblemen en problemen in het systeem. De...

Jobcoaching

Bij jobcoaching ondersteunen we zowel de burger met een afstand tot de arbeidsmarkt als de werkomgeving van die burger. We onderzoeken de situatie en rusten zowel de werkgever als werknemer toe met kennis en vaardigheden. Het doel hiervan is dat zij samen een goede arbeidsrelatie opbouwen en onderhouden.

Logeer- en respijtzorg

Voor gezinnen met een kind met een (verstandelijke) beperking kan het soms even nodig zijn om ontlast te worden in de zorg voor het kind. Met respijt- en logeerzorg neemt iemand de zorg even van het gezin over. Er zijn diverse mogelijkheden (bijvoorbeeld zorg voor een paar uur in de week, een...

Multi Systeem Therapie (MST)

De meest intensieve (evidence based) therapie die in een gezin wordt ingezet om uithuisplaatsing (gerechtelijk) te voorkomen. Er wordt nadrukkelijk systeemgericht gewerkt met ouders, netwerk, school, vriendengroep binnen een behandeling van zes maanden. Doelen; thuis kunnen blijven wonen, een school/dagbesteding en geen politiecontacten meer.

Naschoolse- en zaterdagopvang

Naschoolse opvang is bedoeld voor thuiswonende kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige beperking en/of (verstandelijke) beperking in de schoolleeftijd. Zaterdagopvang is bedoeld voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Veiligheid, structuur en ontspanning staan hier centraal....

Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling in een passende omgeving

Wat is ‘Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling in een passende omgeving’? Wij vinden het belangrijk dat een burger participeert in de wijk en samenleving en gebruik maakt van de bestaande infrastructuur en voorzieningen. Waar mogelijk werken de burgers die wij ondersteunen (al dan niet...

Ondersteuning bij Loopbaantrajecten

Een loopbaan voor iedere burger, dat is wat wij belangrijk vinden. Want iedere burger heeft recht op een kwalitatief goede en zinvolle daginvulling. Wij werken dan ook voor iedere burger, ongeacht zijn ontwikkelingsniveau, een individueel loopbaantraject uit waarbij we steeds zoveel mogelijk...

Ondersteuning Gezin

Prisma vindt het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk in veiligheid in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Wij geloven erin dat dit in de meeste situaties ook mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden. Daarom richten wij ons specifiek op ondersteuning, begeleiding en behandeling op maat aan...

Ondersteuning Netwerk

Bij ‘coaching netwerk’ ontvangt het netwerk coaching waardoor zij meer kennis en vaardigheden ontwikkelen over het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Het netwerk leert hoe zij deze burgers meer gebruik kunnen laten maken van de eigen kracht en hoe zij hun regie kunnen...

Ondersteuning Thuis

Op afspraak vindt er een ondersteuningsmoment plaats.De ondersteuning wordt ingezet om de (pedagogische) vaardigheden, zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij op diverse gebieden te vergroten. Bijvoorbeeld door het aanleren van (nieuwe) vaardigheden of het uitbreiden van het sociale...

Ondersteuning van bedrijven en instellingen bij de uitvoering van de Participatiewet

Veel bedrijven en instellingen krijgen te maken met de Participatiewet. Wij maken bedrijven hier van bewust en geven hen inzicht in de mogelijkheden en verplichtingen van de Participatiewet. Vervolgens kunnen we ondersteunen bij het zoeken en vinden van geschikte werkplekken voor mensen met een...

Orthopedagogische dagbehandeling (ODC)

Het ODC biedt specialistische diagnostiek, ontwikkelingsstimulering en behandeling aan kinderen met een (cognitieve) ontwikkelingsachterstand en/of opvoedingsproblemen, en hun gezin/systeem. Doel is de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. Ook het samen met ouders...

Pleegzorg

Wanneer kinderen met een (verstandelijke) beperking (tijdelijk) niet in het eigen gezin op kunnen groeien, kunnen ze worden opgevangen in een pleeggezin van Prisma. Hoe lang deze opvang duurt, is afhankelijk van de problematiek en zorgvraag. Tijdens het verblijf wordt er gewerkt aan de...

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

PPG richt zich op het begeleiden en adviseren van ouders bij opvoedings-, begeleidings- en ontwikkelingsproblematiek. Het betreft gezinnen met een ouder die een (verstandelijke) beperking heeft en/of een kind hebben met een (verstandelijke) beperking of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld...

Stage lopen voor jongeren in de laatste jaren van het speciaal onderwijs

Voor jongeren in de laatste jaren van een school voor speciaal onderwijs is het mogelijk bij Prisma stage te lopen of werkervaring op te doen. Deze jongeren zijn niet aangewezen op de WSW of (nog niet) op een reguliere arbeidsplaats. Zij kunnen zich op deze wijze oriënteren op de verschillende...

Systeem Therapie

Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie die zich richten op de relatie tussen mensen. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. De relatie tussen de partners en/of de gezinsleden staan centraal....

Vervoer dagbesteding / ondersteuning mobiliteit

Met ‘ondersteuning mobiliteit’ bieden we burgers training en ondersteuning bij zelfstandig reizen van en naar het werk-/dagbestedingsadres. Hiermee leveren we een bijdrage aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren, kostenbeheersing en een bewuste keuze voor woon- en werkplek. Dit doen we...

Wonen

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen gemakkelijk en vanzelfsprekend. Prisma biedt een aantal mogelijkheden om te kunnen wonen. Zo kan iemand bij Prisma begeleid wonen in een groep. Wanneer iemand wat zelfstandiger is, kan ook gekozen worden voor begeleid zelfstandig wonen, in bijvoorbeeld een...

Zorghotel Prisma

Het Zorghotel in Kaatsheuvel is er voor mensen, met of zonder beperking, die tijdelijk intensieve begeleiding of verzorging nodig hebben, waarbij thuis verblijven (tijdelijk) lastig is. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wanneer de mantelzorger tijdelijk uitvalt.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie
Vergelijk hulpaanbod