Samen zorgen we voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen in de gemeente Waalwijk. Om dit te stimuleren biedt de gemeente Waalwijk waar nodig financiële ondersteuning aan inwoners- en vrijwilligersinitiatieven of professionele organisaties die bijdragen aan het beleid van de gemeente.

Dit kan bijvoorbeeld door een bijdrage uit het wijkbudget of door subsidie. Daarnaast koopt de gemeente Waalwijk soms bepaalde diensten in.

In het kader van de nieuwe maatschappelijke opgaven en de nieuwe taken die de gemeente krijgt op het terrein van Welzijn, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg is er ruimte om nieuwe initiatieven te financieren. Artikel 8 (culturele) evenementen en artikel 11 Waalwijk voor Elkaar uit de nieuwe Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015 bieden bijvoorbeeld deze ruimte. Ook is er extra wijkbudget beschikbaar gesteld vanuit het coalitieprogramma waardoor er jaarlijks € 150.000 aan wijkbudget beschikbaar is voor sociale initiatieven in de wijk. Hierdoor is er ruimte ontstaan om bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten of laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare inwoners te stimuleren of andere activiteiten en diensten die ertoe bijdragen dat mensen zelfredzaam zijn, onderlinge hulp verlenen of samen zorgen.

Wijkbudget

Bent u een inwoner van de gemeente Waalwijk en wilt u een initiatief starten waarmee u bijdraagt aan de leefbaarheid en een veilige en sociale omgeving in één van de wijken in de gemeente Waalwijk? Dan kunt u wellicht een bijdrage uit het wijkbudget krijgen. De maximale bijdrage voor een inwonersinitiatief is € 10.000.

Subsidie

Bent u een vrijwilligers- of professionele organisatie en wilt u een initiatief starten waarmee men bijdraagt aan één van de doelstellingen in de Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015 dan kunt u wellicht subsidie krijgen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, de verschillende financieringsvormen en de specifieke voorwaarden? Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie en de aanvraagformulieren. Houdt u ook de termijnen in de gaten. Zo dienen de aanvragen voor budget- en exploitatiesubsidie voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar binnen te zijn en de waarderingssubsidie voor 1 oktober.