In onderstaande paragrafen vindt u meer informatie over onderwijs, basis onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs.

Waarom is een goede verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp van belang? Wat zijn de gebieden waar verbinding nodig is en hoe komt die tot stand? Antwoorden op deze vragen vindt u op de vernieuwde website: Onderwijsjeugd.nl

Leerplicht, bijzonderverlof of vrijstelling

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. Na de leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

Ouders kunnen alleen in uitzonderingsgevallen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan.

Meer informatie over leerplicht leest u op de leerplichtwegwijzer.

Kwalificatieplicht

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald (diploma van het MBO niveau 2 of hoger, de HAVO of het VWO), of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken; het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft of op een speciale school zit omdat hij zeer moeilijk leert of meervoudige gehandicapt is.

Leerplichtontheffing

Het kan zijn dat uw kind (nog) niet in staat is om naar school te gaan, b.v. omdat hij of zij ernstige beperkingen heeft. U kunt dan bij het college van burgemeester en wethouders leerplichtontheffing aanvragen. Dit heet ook wel “vrijstelling van inschrijving”. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.nl/ontheffing.

Basisonderwijs

Bent u op zoek naar een basisschool in de gemeente Waalwijk dan kunt u onderstaand bij organisaties de contactgegevens van alle basisscholen vinden. Wilt u aanvullende informatie over een basisschool in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik dan kunt u gebruik maken van scholen op de kaart. De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en dienen u een betrouwbaar en genuanceerd beeld te geven van o.a. de schoolprestaties, denominatie en het ondersteuningsplan. Voor onderwijs gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de desbetreffende basisschool.

Aanmelding basisschool

U kunt uw kind(eren) rechtstreeks aanmelden op de school van uw keuze. Uw kind is pas vanaf 5 jaar leerplichtig, maar het is verstandig om uw kind(eren) al eerder in te schrijven. We raden u wel aan van te voren contact op te nemen met de school en/of de website van de school te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de aanmeldingsprocedure die de school hanteert. Voor de inschrijving heeft de basisschool een aantal gegevens van uw kind nodig. De volgende gegevens heeft de basisschool nodig om uw kind in te schrijven:
de achternaam; de voorletters; de geboortedatum; het geslacht; burgerservicenummer (BSN).

Inschrijven kind wanneer u gescheiden bent: Als u het gezamenlijk ouderlijk gezag heeft over uw kind na een scheiding, moet u ook beide een handtekening zetten bij inschrijving van uw kind op de basisschool. Als dit voor u niet praktisch is, dan kan 1 van u een handtekening zetten als de ander geen bezwaren heeft. De school zal uw ex-partner niet apart vragen of hij of zij bezwaren heeft. Twijfelt de school, dan kan de schoolleiding ook uw ex-partner vragen om een handtekening te zetten.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband passend onderwijs Langstraat, Heusden en Altena, voor het primair onderwijs vind u in de link.

Speciaal basisonderwijs/SBO school Het Zilverlicht

Er zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) voor moeilijk lerende kinderen. Dit is officieel geen speciaal onderwijs, maar regulier onderwijs. Hier zitten kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of een leerachterstand, en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen op deze scholen mogen langer doen over dezelfde leerstof.

Deze sbo-scholen werken veel samen met gewone scholen.

Speciaal basisonderwijs SBO Het Zilverlicht is de enige basisschool in de gemeente Waalwijk die speciaal basisonderwijs aanbiedt. Wilt u meer informatie over Het Zilverlicht dan kunt u gebruik maken van scholen op de kaart . De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en dienen u een betrouwbaar en genuanceerd beeld te geven van o.a. de schoolprestaties, denominatie en het ondersteuningsplan. Voor onderwijs gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de Het Zilverlicht.

Voortgezet onderwijs

Bent u op zoek naar een school voor het voortgezet onderwijs in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik dan kunt u onderstaand bij organisaties de contactgegevens van de scholen vinden. Wilt u meer informatie over een specifieke school dan kunt u gebruik maken van scholen op de kaart . De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en dienen u een betrouwbaar en genuanceerd beeld te geven van o.a. de schoolprestaties, denominatie en het ondersteuningsplan. Voor onderwijs gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de desbetreffende school.

• SG De Overlaat (http://www.sgdeoverlaat.nl/)
• Dr. Mollercollege (http://drmollercollege.nl/)
• MET, Praktijkonderwijs Waalwijk (http://www.met-pro.nl/)
• Walewyc VMBO (http://walewyc.nl/)
• PC SG Willem van Oranje (http://www.het-willem.nl/)

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs De Langstraat
Meer informatie over het samenwerkingsverband passend onderwijs VO De Langstraat voor het voortgezet onderwijs vind u in de link.

(Voortgezet) speciaal onderwijs

In de gemeente Waalwijk is er geen school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor een overzicht kunt u terecht op scholen op de kaart . Bij deze zoekfunctie dient u een straal van 30 km in te stellen om de gewenste resultaten te krijgen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

VSO Scholen

Op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten jongeren met en lichamelijke handicap, met een visuele of een auditieve handicap of met een langdurige ziekte. Ook is er speciaal voortgezet onderwijs voor jongeren met psychiatrische problemen, leerproblemen of gedragsproblemen.

Beroepsopleiding

De meeste scholen voor voortgezet speciaal onderwijs geven les op vmbo-niveau. Uw kind kan er een regulier diploma halen. Als dat niet haalbaar is, wordt uw kind voorbereid op een (beschermde) baan. Verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen die een baan niet aankunnen, leren er om zelfstandiger te functioneren in hun woon-, leef en werksituatie. Zij stromen uit naar dagbesteding.

Havo / vwo
Er zijn ook middelbare scholen die speciaal onderwijs op havo- of vwo-niveau aanbieden. Deze scholen specialiseren zich (onder andere) in onderwijs voor jongeren met autisme. Ook zijn er scholen die onderwijs op afstand aanbieden, waardoor leerlingen binnen het speciaal voortgezet onderwijs toch kunnen slagen voor havo of vwo.

Passend onderwijs

Kinderen met een beperking hebben vaak extra hulp nodig. Bijvoorbeeld extra begeleiding, speciale voorzieningen of speciaal lesmateriaal. Dit werd vroeger betaald vanuit de leerlinggebonden financiering. Ook wel 'het rugzakje' genoemd. Het rugzakje is per 1 augustus 2014 afgeschaft.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de ondersteuning georganiseerd in de vorm van 'passend onderwijs'. Passend onderwijs is dus geen schooltype. Uw kind gaat niet 'naar passend onderwijs'.

Zorgplicht

Bij passend onderwijs heeft de school een zorgplicht. De school moet ervoor zorgen dat uw kind onderwijs krijgt dat goed past. U meldt uw kind aan bij een school. De school gaat dan uitzoeken wat uw kind voor ondersteuning nodig heeft, en kijkt of de school die kan bieden.

Zo niet, dan moet de school met u een andere plek zoeken voor uw kind. Ze werken daarvoor samen met andere scholen in samenwerkingsverbanden.

Scholen uit het Cluster 3 en 4 werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Cluster 1 en 2-scholen blijven landelijk georganiseerd.

Een andere school

Het kan zijn dat de school van uw keuze niet de juiste ondersteuning kan bieden. Dan moet de school met het samenwerkingsverband een andere oplossing zoeken. Een andere school kan bijvoorbeeld extra ondersteuning komen geven, terwijl uw kind op dezelfde plek blijft. Of uw kind wordt - in overleg - geplaatst op een andere school.

U hoeft dus niet meer zelf op zoek naar een nieuwe school voor uw kind. Wel zal de school u vragen wat uw kind nodig heeft. Het is dus handig als u dit zelf op een rijtje heeft en duidelijk kunt vertellen.

Kinderen die op 1 augustus 2014 op speciaal onderwijs zitten hebben nog 2 jaar recht op deze plek. In die periode wordt gekeken of dit een passende plek is, of dat ze naar een andere school kunnen.

Internationale schakelklas (ISK)

Naast de bovengenoemde scholen heeft de gemeente Waalwijk een Internationale schakelklas . De Internationale Schakelklas (ISK) is een lesprogramma voor niet-Nederlandse leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn en nog niet voldoende taalvaardig zijn. De ISK bereidt deze leerlingen voor op instroom in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs, afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Na de ISK kunnen zij op allerlei scholen instromen voor verder onderwijs. Voor meer informatie over deze school kunt u terecht op scholen op de kaart . De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en dienen u een betrouwbaar en genuanceerd beeld te geven van o.a. de schoolprestaties, denominatie en het ondersteuningsplan. Voor onderwijs gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met deze school.

ROC Tilburg - locatie Waalwijk

ROC Tilburg- locatie Waalwijk
verzorgt in Waalwijk de bbl-opleiding verzorgende. Onderstaand bij "Organisaties" vindt u de contactgegevens van deze locatie.

Organisaties

Basisonderwijs

Kindcentrum Bloemenoord

 mikz.nlKastanjestraat 45143CZWaalwijk

RK Basisschool Pieter Wijten

 0416-65 02 11 pieterwijten.nlKastanjestraat 25143CZWaalwijk

Basisschool De Veste

 0416-31 50 00 bsdeveste.nlPrins Bernhardstraat 35165THWaspik

Voortgezet onderwijs

Dr. Mollercollege

 0416-33 28 63 drmollercollege.nlOlympiaweg 85143NAWaalwijk

Willem van Oranje College-Waalwijk

 0416-33 30 69 het-willem.nlDe Gaard 45146AWWaalwijk

Willem van Oranje College: nevenlocatie

 0416-33 30 69 het-willem.nlBurgemeester van Casterenstraat 415146GAWaalwijk

Mbo-school of ROC

Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg

 013-53 97 090 roctilburg.nlStappegoorweg 1835022DDTilburg

Willem van Oranje college: ISK Wereldschool

 0416-65 22 55 isk-waalwijk.nlBaardwijksestraat 445142WGWaalwijk

Koning Willem I College

 073-62 49 624 kw1c.nlVlijmenseweg 25223GW's-Hertogenbosch

Vergelijk hulpaanbod