Home   Onderwerpen   Opvoeding Jeugd en Gezin   Kinderopvang   Vormen van kinderopvang

Vormen van kinderopvang

Mogelijkheden voor kinderopvang op een rij:

Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf voor dagopvang. Sommige kinderdagverblijven bieden ook opvang in de avond of in het weekend aan.

Peuterspeelzaal

Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen enkele uren per week naar een peuterspeelzaal.

In de gemeente Waalwijk zijn een aantal peuterspeelzalen gevestigd. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Een prima manier om nieuwe ervaringen op te doen en spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool. Uw peuter leert er luisteren naar de ‘juf’ en went aan een groep. Er is veel aandacht voor zijn of haar ontwikkeling en voor het aanleren van vaardigheden die de overgang naar de basisschool soepeler maken. Alle peuterspeelzalen bieden Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) aan. Hier krijgen kinderen extra taalaanbod in de vorm van educatieve programma’s. Met de inzet van VVE wordt al vroegtijdig gewerkt aan het terugdringen van een mogelijke (taal) achterstand. In samenwerking met het basisonderwijs wordt alles in het werk gesteld om kinderen zo optimaal mogelijk aan hun schoolloopbaan te laten beginnen.

Een overzicht van deze peuterspeelzalen is te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Bij "Organisaties" kunt u de contactgegevens van de peuterspeelzalen in de gemeente Waalwijk snel vinden.

Als niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan zijn er diverse sanctiemogelijkheden. De gemeente besluit op basis van het inspectierapport, de wet- en regelgeving en het gemeentelijk handhavingsbeleid Kinderopvang 2012 welke maatregelen zij neemt. Die kunnen variëren van een herstelmogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen. De GGD controleert en inspecteert of de kindercentra voldoen aan de gestelde eisen. De inspectierapporten van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus vindt u in het LRKP.

Voor onderwijs gerelateerde vragen dient u contact op te nemen met de professionals die bij de bovengenoemde organisaties werken.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt kinderen op bij de gastouder thuis of bij uzelf thuis. Dit kan handig zijn als u onregelmatige werktijden heeft. Een gastouder kan meer kinderen tegelijkertijd opvangen.

U kunt een gastouder vinden via een gastouderbureau.

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd kunt u buitenschoolse opvang krijgen (BSO). Dit regelt u samen met de school.

Overblijven

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Dit heet ook wel tussenschoolse opvang (TSO). De school organiseert dit. U betaalt er een bijdrage voor.

Ouderschapsverlof

Om uw werk beter te kunnen combineren met de zorg en opvang van uw kind, kunt u ook tijdelijk minder gaan werken. Ouderschapsverlof maakt dit mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderdagopvang, gastouderopvang of de buitenschoolse opvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2018 is het ook mogelijk om kinderopvangtoeslag te vragen voor peuteropvang bij de peuterspeelzaal of een kindercentrum.

U kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen als de kinderopvang aan alle kwaliteitseisen voldoet en bij de overheid geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, kunt u nagaan via de website van de Belastingdienst.

Peuteropvang in Waalwijk vanaf 2018

Peuteropvang in Waalwijk vanaf 2018

Peuteropvang in Waalwijk vanaf 2018

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Met ingang van 1 januari 2018 veranderen de regels voor peuterspeelzalen.
De peuterspeelzaal heet voortaan ‘peuteropvang’ en moet voldoen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven.
De raad van de gemeente Waalwijk heeft daarom nieuwe regels vastgesteld.

Ouders/verzorgers
Gaat uw kind naar een peuterspeelzaal in onze gemeente dan heeft dit gevolgen voor uw peuter.
We vertellen in het filmpje ‘Peuterspeelzalen gemeente Waalwijk vanaf 2018’ wat er verandert.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Lees in de folder recht op kinderopvangtoeslag wat u hiervoor moet doen.
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Vul dan de'Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw peuterspeelzaal.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand (‘doelgroepkinderen’) beter voor te bereiden op groep 3 in de basisschool. VVE is bedoeld om jonge kinderen in hun ontwikkeling extra te stimuleren om daarmee mee de kansen op schoolsucces te vergroten. Hiervoor worden educatieve programma’s ingezet.

Partners VVE in de gemeente Waalwijk (GGD, kinderopvang en peuterspeelzalen, basisscholen, bibliotheek, welzijnswerk en gemeente) zorgen zo samen dat alle kinderen een goede start in groep 3 van het basisonderwijs kunnen maken. Een locatie waar VVE wordt geboden moet voldoen aan de wet Ontwikkelingskans door Kwaliteit en educatie (wet Oke) en aan het hierin opgenomen waarderingskader.