Zorg en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking

Zorgt u voor iemand met een verstandelijke beperking, dan kunt u gebruik maken van verschillende diensten.

Dagbesteding

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd. Dat kan van alles zijn. Voor kinderen is het vaak school, maar het kunnen ook activiteiten met vrijwilligers zijn of activiteiten die u zelf organiseert. Voor volwassenen is aangepast werk een mogelijkheid.

Misschien heeft u iets aan de tips voor werk en dagbesteding voor kinderen met een beperking. Of kijk eens naar de mogelijkheden voor dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Georganiseerde dagbesteding

Degene waar u voor zorgt kan ook overdag deelnemen aan georganiseerde dagbesteding bij een instelling. Dat vindt meestal plaats op een dag(activiteiten)centrum of op een zorgboerderij.

Begeleiding

U kunt ook begeleiding vragen voor degene waar u voor zorgt. Dat kan gaan om hulp in het dagelijks leven, begeleiding bij verzorging, bij vrijetijdsbesteding, bij huishoudelijk werk, enzovoort. Ook kan het gaan om oppashulp, zodat u ook af en toe weg kunt.

Logeeropvang of kortdurende opvang

Wilt u de handen even vrij hebben of wilt u op vakantie? Dan kan de logeeropvang of kortdurende opvang een uitkomst zijn.

Er zijn speciale logeerhuizen. Soms wordt de opvang ook aangeboden door zorgboerderijen en instellingen.

Zorg die u als mantelzorger tijdelijk ontlast, zoals oppashulp, logeeropvang en kortdurende opvang, heet ook wel respijtzorg.

Wooninitiatief

Zelfstandig wonen is voor sommige mensen met een verstandelijke beperking mogelijk, vaak met een vorm van begeleiding.

U kunt overwegen een kleinschalig woonproject of wooninitiatief te starten samen met andere ouders of verwanten van andere mensen met een verstandelijke handicap.

U koopt of huurt dan zelf een woning. Zorg en begeleiding regelt u via het persoonsgebonden budget van uw kind.

Woonvoorzieningen

Lukt het niet meer om de zorg voor uw kind (of pupil) met een verstandelijke beperking te combineren met uw werk of met de zorg voor uw gezin? Als uw kind ouder is dan 18, kan het mogelijk naar een woonvoorziening.

Dit is een woon- en leefgemeenschap voor volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen functioneren. Uw kind wordt begeleid door een vaste groep begeleiders. In het huis wonen meestal 6 tot 8 personen.

Instelling voor verstandelijk gehandicapten

Heeft degene waar u voor zorgt erg veel begeleiding en zorg nodig? Dan is een instelling voor verstandelijk gehandicapten de beste oplossing.

Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking in groepen samen op een terrein met kleine huizen of bungalows. Er zijn vaak allerlei voorzieningen zoals een zwembad, een snoezelruimte, dagbesteding. Er is dag en nacht begeleiding en verzorging door vaste groepsleiders.

Indicatie aanvragen

Zorg, begeleiding, opvang en verblijf voor mensen met een verstandelijke beperking wordt betaald uit verschillende wetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor zorg, opvang en verblijf vanuit de Wlz, bijvoorbeeld langdurig verblijf in een gehandicapteninstelling, heeft u een indicatie nodig van het CIZ.

Voor begeleiding, opvang en verblijf vanuit de Wmo kunt u contact opnemen met team WijZ. De gemeente beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor een voorziening.

Het keukentafelgesprek

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning uit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. Om u goed voor te bereiden op dit gesprek, kunt u de tips lezen.