Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking of belemmering heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalwijk/453003/453003_1.html


 

Zelfstandig blijven

Het is prettig als u nog zo veel mogelijk zelf kunt blijven doen. En dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Ook als het niet meer zo gemakkelijk gaat.

Er zijn vaak oplossingen te bedenken waardoor iets toch weer kan! Maar dan net even op een andere manier.

Uw omgeving inschakelen

Misschien heeft u buren, vrienden of familie die u kunnen helpen met de dingen die u niet meer zo goed zelf kunt doen.

Bijvoorbeeld de buurvrouw die een paar boodschappen voor u haalt. Of uw broer of zoon die u helpt met het huishouden. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen!

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij Team WijZ . De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt.

Werkwijze gemeente Waalwijk

Een gesprek is het begin. Naar aanleiding van een melding bij team WijZ van gemeente Waalwijk bespreekt u met een medewerker van team WijZ wat u zelf nog kunt. Daarnaast wordt gekeken wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Ook wordt er gekeken of een algemene voorziening een oplossing is. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt.

Pgb

In de Wmo hebben mensen het recht om te kiezen voor zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Het gaat dan om mensen die een maatwerkvoorziening nodig hebben. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Melding hulpvraag

Wanneer een client behoefte heeft aan hulp of ondersteuning kan hij of zij de Waalwijzer raadplegen. Deze biedt handvatten bij het vinden van ondersteuning die de inwoner zelf kan organiseren en helpt daarbij met het slim oplossen van de vraag waarmee men zelf verder kan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Wanneer dit niet voldoende is wordt er een melding gemaakt van de hulpvraag. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch. De ontvangst van de melding wordt altijd bevestigd.

De melding van de hulpvraag wordt door een medewerker van team WijZ (Werk en inkomen, jeugdhulp en zorg) opgepakt. Binnen 6 weken na ontvangst van de melding wordt er door een medewerker van team WijZ een afspraak gemaakt voor een gesprek met de cliënt, de melder en waar mogelijk ook met de mantelzorger(s). Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats in de woonomgeving van de aanvrager. Het gaat om een uitgebreid gesprek om de situatie te onderzoeken.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente bepaalt dit. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen.
Het CAK int de eigen bijdrage.

Sociale Adviesraad

In elke gemeente is een Wmo adviesraad actief. In Waalwijk heet dit Sociale Adviesraad. U kunt bij de raad terecht als u problemen heeft met de Wmo. De leden van de raad bespreken deze problemen met uw gemeente.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Organisaties