Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de meest zware, langdurige zorg. Dit is zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

Welke zorg?

De Wlz biedt een breed pakket aan zorg:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Verpleging
 • Behandeling
 • Individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en vervoer
 • Vervoer i.v.m. dagbesteding en dagbehandeling
 • Woningaanpassingen

Wlz-zorg aanvragen

Als u aanspraak wilt maken op zorg vanuit de Wlz, kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen.

Zorgprofiel

Heeft u recht op zorg uit de Wlz? Dan bepaalt het CIZ wat voor zorgprofiel u heeft. Het zorgprofiel is een omschrijving van hoeveel en welke zorg iemand nodig heeft. In zorgprofielen zit meestal een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding. Het zorgprofiel heette voorheen het zorgzwaartepakket.

Zorgplan

In het zorgprofiel staan geen afspraken over welke zorg u of uw kind krijgt. Dat staat in het zorgplan.

Het zorgplan maakt u met uw zorgaanbieder(s). U praat over wat u nog zelf kunt en waar u hulp bij nodig heeft. En wie die zorg komt geven. De afspraken die u maakt met de aanbieders, komen in het zorgplan. Ook kunt u er tijden en praktische zaken in vastleggen.

Tips voor het maken van een zorgplan.

Thuis blijven wonen

Heeft u een indicatie voor de Wlz, maar wilt u toch liever thuis blijven wonen? Dan kunt u de zorg uit uw zorgprofiel ook thuis krijgen.

Dat kan op een aantal manieren:

 • Het volledig pakket thuis. U kunt zelf een zorginstelling uitzoeken die de zorg bij u thuis wil komen geven.
 • Het modulair pakket thuis. U kiest voor meerdere zorgaanbieders en bepaalt zelf welke zorg u van welke aanbieder wilt krijgen.
 • Wilt u liever zelf de zorg die u nodig heeft inkopen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie, het regelen van zorg, of het maken van een zorgplan? Dan kunt u de hulp inroepen van een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning is gratis beschikbaar voor iedereen die Wlz-zorg wil aanvragen.

Clientondersteuning in Waalwijk

Op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben mensen met een indicatie voor langdurige zorg recht op onafhankelijke cliëntondersteuning (meer informatie vindt u in de Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2015).

In de folder onafhankelijke cliëntondersteuning informeren wij u over de mogelijkheden van de cliëntondersteuning van Zorgbelang Brabant voor uw (huidige en toekomstige) cliënten.

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage die u betaalt voor de Wlz-zorg.

Overgang van de AWBZ naar de Wlz

Voor een kleine groep mensen met een AWBZ-indicatie geldt nog een overgangsrecht. Meer over het Wlz-overgangsrecht.

Vragen hierover kunt u stellen bij het meldpunt Juiste Loket.

Vragen of problemen

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.