Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Zelf zorg inkopen

Het kan prettig zijn om zelf de regie te hebben over uw zorg. U weet waarschijnlijk welke zorg u wilt voor uzelf of voor degene die u verzorgt. Op die manier kunt u de hulpverlening beter afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Het zelf regelen kan ook een nadeel zijn. U moet een goede administratie bijhouden. En u moet verantwoording afleggen over de besteding van uw pgb.

Het verschil met zorg in natura

Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld via een zorgkantoor of via de gemeente. Het zorgkantoor bemiddelt tussen u als cliënt en de zorginstelling. Krijgt u zorg uit Wmo, dan bemiddelt de gemeente.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt zelf de zorg in.

Waar vraagt u het aan?

U kunt een pgb krijgen van de gemeente, of uit de Wet langdurige zorg (via het zorgkantoor) of via de zorgverzekeraar.

Gemeente

De gemeente kan een pgb geven aan mensen die zorg krijgen vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Voorwaarden

Wilt u een pgb aanvragen bij de gemeente? Dan moet u kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.

  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.

Informatieblad Persoonsgebonden budget (pgb)

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Pgb voor huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp inkopen met een pgb blijft mogelijk. Maar alleen voor mensen die huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening krijgen van de gemeente. Per 1 mei 2015 worden de eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden (HbH1) waarover iemand de regie kan voeren als algemene voorzieningen beschouwd, voor de eerste drie uur per week. Is er een indicatie voor meer dan drie uur per week dan is dat deel een maatwerkvoorziening.

Het kan ook zijn dat uw pgb voor huishoudelijke hulp wordt omgezet naar een algemene voorziening. Er is dan een overgangsperiode.

Zorgverzekeraar

Voor verpleging en verzorging kunt u een pgb aanvragen bij uw zorgverzekeraar: een Zvw-pgb. De wijkverpleegkundige beoordeelt uw situatie en vult samen met u het aanvraagformulier in. De zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u het pgb krijgt. U moet daarvoor voldoen aan de voorwaarden.

Tip! De vergoeding die u krijgt voor een bepaald soort zorg, hangt af van uw zorgverzekeraar. Het kan dus handig zijn om verzekeringen met elkaar te vergelijken en aan het eind van het jaar over te stappen.

Zorgkantoor

Heeft u recht op zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u voor die zorg een persoonsgebonden budget aanvragen. Dit pgb vraagt u aan bij het zorgkantoor. U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Het zorgkantoor bepaalt of u een pgb krijgt. U krijgt voor dit pgb te maken met het trekkingsrecht.

Trekkingsrecht

Uw pgb wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U dient de rekeningen van uw zorgverlener in bij de SVB. De SVB betaalt daarna uw zorgverlener. Dit heet het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht geldt voor alle pgb’s, behalve voor het pgb van de zorgverzekeraar.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Servicecentrum PGB en bij Per Saldo.