Jeugdwet

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht.

Wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een wet die de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 regelt. De gemeentes voeren de Jeugdwet uit. De gemeente zorgt ervoor dat de zorg goed wordt afgestemd: per gezin komt er één plan en één hulpverlener die het overzicht houdt.

Beleidsplan Jeugd 2015 Waalwijk. Verordening jeugdhulp gemeente Waalwijk.
Besluit Jeugdhulp 2017 en de beleidsregels 2017

Wat valt er onder de Jeugdwet?

Onder de Jeugdwet valt een groot deel van de zorg voor de jeugd.

Alle vormen van jeugdhulp zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente, zoals bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg. Onder jeugdhulp vallen ook:

  • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGz)
  • Hulp voor jeugd met een (verstandelijke) beperking
  • Verblijf in een jeugdinstelling of in de gesloten jeugdhulp (Jeugdzorgplus)
  • Preventieve gezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)
  • Dyslexiezorg

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor:

  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Begeleiding van jongeren na contact met justitie en politie (jeugdreclassering)
  • Hulp in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling, via het meldpunt ‘Veilig Thuis’

Pgb

Voor kinderen met een individuele voorziening (een maatwerkvoorziening) is het mogelijk om te kiezen voor een pgb. Er gelden dan wel voorwaarden.

Uitzonderingen

Niet alle zorg voor jongeren valt onder de Jeugdwet.

Wet langdurige zorg

De zorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt alleen als uw kind blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft.

Boven de 18

Jongeren die zorg krijgen via de Jeugdwet, vallen na hun 18e in veel gevallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt ook door de gemeente uitgevoerd.

Zintuiglijke handicap

Jongeren of kinderen die blind zijn, doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, krijgen hun behandeling vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.

Verpleging

Intensieve kindzorg, palliatief terminale zorg thuis en verpleging voor jongeren worden vergoed door de zorgverzekering. Dit valt onder wijkverpleging.

Waar kan ik terecht?

U kunt met al uw vragen over de zorg of opvoeding van uw kind terecht bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met team WijZ. Tel.nr. 0416-683456 of vul het contactformulier in op de Waalwijzer. Dan neemt een van de adviseurs klantbegeleiding contact met u op. U kunt ook met uw vraag of probleem naar de huisarts gaan. Deze kan u ook doorverwijzen naar jeugdhulp.

Bestanden